Obvestila za ponudnike

NOVO!

februar 2018

E turizem

Zavezancem za plačevanje turistične takse v občini Sežana

Zadeva: Posredovanje turistične takse preko aplikacije eTurizem

 

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah – eTurizem.

Predvidevamo, da ste izvajalci nastanitvenih dejavnosti svoje nastanitvene obrate verjetno že vpisali v RNO. Rok za vpis je bil predviden do 28. 2. 2018.

Več o vpisu v register najdete na spodnji povezavi: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov


Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem  poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj, da boste predpisane podatke poročali le enkrat v aplikacijo eTurizem in ne več posebej policiji, SURS in občini, kot ste slednje izvajali do sedaj. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobivala neposredno z aplikacije eTurizem.


Več o tem najdete na spodnji

povezavi: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno
 

Hkrati Vas želimo obvestiti, da se turistična taksa v skladu z zakonom določa v točkah. Za celotno območje občine turistična taksa še vedno znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, kar pomeni, da znaša turistična taksa  v občini Sežana v višini 100 % 1,27 EUR, v višini 50 % pa 0,64 EUR.
 

V Odloku o turistični taksi v Občini Sežana je določeno:

  • da so zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po tem odloku pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Zavezanci morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistična taksa se pobira in odvaja za prenočitev turista tudi v primeru, da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
  • da so plačila turistične takse oproščeni:
  • otroci do 7. leta starosti,
  • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila ali izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
  • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
  • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
  • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
  • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila   turistične takse.
  • da turistično takso v višini 50% plačujejo:
  • osebe od 7. do 18. leta starosti,
  • turisti v kampih.
  • da morajo zavezanci pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
  • da nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ ali pristojni občinski inšpekcijski organ.

Turistična taksa se nakaže na prehodni davčni podračun Občine Sežana: SI56 01311-5113206275, sklic:  19, davčna številka zavezanca – 07129.

Prosimo Vas, da v prehodnem obdobju poročila za januar in februar 2018 pošiljate še na obrazcih Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi.

   

INFO: 05/7310148

________________________________________________________________________

november 2017

N O V O S T I   P R I   P O R O Č A N J U   V   T U R I Z M U   
7. december 2017 ob 16. uri v prostorih OOZ Sežana   

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.  Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi. 
 
Seminar je namenjen: sobodajalcem, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, društvom in drugim subjektom, ki turistom nudijo nastanitev. Na seminarju bodo obravnavane spremembe poročanja in nove obveznosti, ki jih s 1.12.2017 na področju oddajanja kapacitet gostom določata Zakon o gostinstvu in Zakon o prijavi prebivališča.   

Trajanje seminarja: okvirno 1,5 ure. 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Seminar je brezplačen, vendar je obvezna predhodna prijava preko spletne strani OOZ Sežana, saj so mesta omejena, prijave pa bomo sprejemali do njihove zapolnitve.
Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 5.12.2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 73 00 060. 


  Vabilo-Novosti poročanja.pdf

_________________________________________________________________________

Slovenia green
marec 2017  

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

                  -  ZA PONUDNIKE -

Občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana so z letošnjim letom postale del Zelene sheme slovenskega turizma. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Občine si prizadevajo slediti načelom zelenega turizma in trajnostnemu razvoju, zato vas ponudnike vabijo, da se nam pridružite in pridobite znak Slovenia green za ponudnike.

Kaj morate zagotoviti za pridobitev znaka Slovenia green za ponudnike?

Za pridobitev znaka Slovenia green Accomodation ali Slovenia green travel Agency / Tour operator mora ponudnik:

  • Vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma.
  • Podpisati Zeleno politiko slovenskega turizma.
  • Pridobiti mednarodno uveljavljen in s strani Slovenia Green priznan znak (znaki: Bio hotels, EU Marjetica, Green Key, Green Globe, Tourcert, Travelife). Postopek certificiranja izvede sam, v neposrednem dogovoru z upravljavcem znaka, za katerega se odloči.
  • Predložiti dokazilo o imetju / veljavnosti znaka, po katerem je certificiran, upravljalcu sheme.
  • Vsakič, ko poteče veljavnost znaka, predložiti novo dokazilo o veljavnosti znaka.

 

Stroški vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in članstvo v shemi so 100,00 eur + DDV.  Ponudnik s tem pridobi izvedbo celotnega postopka vključitve, pregled dokazil, podelitev znaka Slovenia Green, vključenost oziroma sodelovanje v shemi, vključno s promocijskimi aktivnostmi, ki jih v okviru programa dela izvaja STO. Stroške pridobitve mednarodnega okoljskega znaka, letne članarine in morebitne druge stroške, ki jih zaračuna upravljalec okoljskega znaka, ponudnik nosi sam.

V priloženem dokumentu si lahko ogledate mednarodno uveljavljene in s strani Slovenia Green priznane okolijske znake, ki so pogoj za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike.

Več si lahko preberete na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

Vabljeni k sodelovanju!

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na:

Občina Hrpelje – Kozina: Ester Mihalič, ester.mihalic@hrpelje.si,
Občina Sežana: Anita Slavec, sezana.green@visitkras.info ,
Občina Komen: Helena Kosmina, helena.kosmina@komen.si,
Razvojni center Divača: Boštjan: turizem@divaca.info.

Preberite si več:

poziv_k_oddaji_prijav_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_za_ponudnike_2017

I FEEL Slo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

februar 2017

POZIV K SODELOVANJU - MESEC ŠPARGLJEV NA KRASU 2017

Zadeva:  Vabilo k sodelovanju Mesec špargljev na Krasu 2017

Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta v sodelovanju s TIC Sežana in TIC Štanjel,  vabijo, da se pridružite letošnji promocijski akciji 

Mesec špargljev na Krasu 2017, ki bo potekal od 7. aprila do 7. maja, 2017.

TEMA: Špargljeve jedi ter pomladanske jedi
ROK PRIJAVE: 19.1.2017

POZIV - pogoji sodelovanja 

PRIJAVNICA WORD    PRIJAVNICA PDF 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

september 2016

PONATIS KATALOGA KRAS IN BRKINI

Obveščamo vas, da pripravljamo ponatis kataloga ponudnikov Kras in Brkini. 
Dopis in prijavnico si lahko prenesete tukaj.    word format tukaj.  

PDF verzija kataloga https://issuu.com/ticsezana/docs/kras_brkini_web_verzija 

Rok za oddajo izpolnene prijavnice je 29.10.2016.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


9+2=

Rezervacije