Obvestila za ponudnike

NOVO!

januar 2019

 

Ponudniki v Občini Sežana 

ZADEVA: Vabilo k sodelovanju pri izvedbi študijskih potovanj

Spoštovani,

Ena pomembnejših aktivnosti Slovenske turistične organizacije (STO) na področju odnosov s tujimi javnostmi in pospeševanja prodaje so tudi študijska potovanja tujih novinarjev in organizatorjev potovanj. Glede na številnost, v preteklih letih uspešno organiziranih in izvedenih študijskih potovanj, želijo pri STO-ju tudi v letu 2019 nadaljevati, oziroma vzpostaviti sodelovanje z vami - ponudniki v obliki pristopnih izjav. Pristopna izjava za leto 2019 vsebuje predlagane promocijske cene nastanitev in prehrane za leto 2019. 

Vse nastanitvene in gostinske obrate vabimo k sodelovanju, tako da si preberete podrobnosti ter izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete TUKAJ.

Prijave so mogoče celo leto.

Za vse nadaljnje informacije so dosegljivi po e-pošti press@slovenia.info in na telefonski številki 01 589 85 79. 

Lep pozdrav,
TIC Sežana

_______________________________________________________________________

avgust 2018

Nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

Screenshot-172

 

V skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki stopi v veljavo 1. oktobra 2018, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vpeljujejo v Sloveniji nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve pravilnika, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.  

 

 

Kategorizacija nastanitvenega obrata bo veljavna:

-       za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvezdic Superior tri leta,
-       za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice pet let,
-       za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje drugega člena tega pravilnika v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
-       za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje 2. člena tega pravilnika v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije.
 

Hoteli bodo po opravljeni kategorizaciji pridobili novo označevalno tablo, ki bo v skladna s podobo Združenja Hotelstars. Novost pravilnika je, da označevalna tabla ne bo več obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah.

Združenje Hotelstars je nastalo leta 2009 in predstavlja enotne kriterije kategorizacije hotelov v 17-ih evropskih državah, gostom pa posledično ponuja informacijo o zagotovljeni kakovosti in ugledu, ki jo lahko pričakujejo. Slovenija (Turistično-gostinska zbornica Slovenije) je članica Hotreca, pod okriljem katerega deluje Združenje Hotelstars, od leta 2015, aprila lani je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisalo pogodbo z Združenjem Hotelstars in se zavezalo k uvedbi enotnih standardov.

 
Do uveljavitve bo ministrstvo pripravilo nov elektronski sistem kategorizacije in izvedlo potrebna izobraževanja.

Na to temo vas vljudno vabimo na posvet Standardi kakovosti za 5-zvezdična doživetja Slovenije kot zelene butične turistične destinacije, ki ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira skupaj s Slovensko turistično organizacijo.
Posvet bo potekal v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, 14. septembra 2018, od 9:00 do 12:00 ure.
Več informacij o posvetu je v prilogi. Udeležbo prosimo potrdite na e-mail: turizem.mg@gov.si, najkasneje do 6.9.2018.

 

Pravilnik o kategorizaciji ter link do dokumentov najdete tukaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/turizem/veljavni_predpisi/

Novi kategorizacijski listi in vse ostale info so na voljo tukaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/kategorizacija_nastanitvenih_obratov/

_______________________________________________________________

marec 2018

Zavezancem za plačevanje turistične takse v občini Sežana

OBVESTILO: Novosti na področju obračunavanja turistične takse

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti.

ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon.

Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, bodo od 15. marca 2018 dalje plačila turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej oproščeni naslednji zavezanci:

- otroci do sedmega leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačil turistične takse:

- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

Turistično takso v višini 50 odstotkov pa po novem plačujejo le naslednji zavezanci:

- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Od 15. marca 2018 dalje bodo tako po novem polno turistično takso plačevali tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF). Stari zakon je delno oprostitev vezal zgolj na tiste turiste, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij.

ZSRT-1 tudi boj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…). Seznam slednjih je dostopen na:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz. 
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/.

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti.

Občine bodo lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določile zavezance, ki bodo deležni oprostitve plačila turistične takse. Slednje morajo urediti v posebnem aktu, ki ga morajo sprejeti v treh mesecih od uveljavitve ZSRT-1, to je do 15. junija 2018. S posebnim predpisom pa bodo lahko občine tudi zvišale vrednost turistične takse in v njem tudi določile obdobje, od kdaj bo višja turistična taksa na območju posamezne občine tudi veljala.

Pomembno je, da bodo morali od 1. januarja 2019 nastanitveni ponudniki turistom zaračunati tudi promocijski takso, poleg turistične takse, in sicer tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali 25% vrednosti. Tako bo v primeru, da znaša turistična taksa 2,00 EUR, turist poleg nje plačal še 0,50 EUR promocijske takse, skupaj 2,50 EUR nadomestila na osebo na prenočitev. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju  Slovenske turistične organizacije (STO).

Do sprejema novega predpisa na strani občine velja višina turistične takse, kot tudi oprostitve plačila turistične takse v skladu z veljavnim občinskim odlokom oz. drugim predpisov, ki ureja področje turistične takse. Dodatno pa se od 15. marca 2018 dalje uporabljajo tudi oprostitve, ki jih predpisuje nov ZSRT-1.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo voditi svojo knjigo gostov v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem. Aplikacija eTurizem je namreč le vmesnik za poročanje predpisanih podatkov o gostih predpisanim institucijam (policiji, SURS, občinam) in kot taka nima funkcije knjige gostov. Nastanitveni obrat pa si lahko vseeno pomaga z izpisi iz aplikacije eTurizem in si tako sam ustvari (vodi) knjigo gostov. Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo eTurizem, si mora tako nastanitveni obrat(poročevalec):

- sprotno (dnevno) tiskati oddane podatke oz.
- sprotno (dnevno) izvažati podatke v svoje datoteke.

Pri oddajanja podatkov o gostih v aplikacijo eTurizem, nastanitveni obrat namreč ne prejme posebnega potrdila o oddaji, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji preko posebnega iskalnika po različnih kriterijih, kjer si lahko iz aplikacije eTurizem tiska/izvozi predmetne izpise. Navedeni izpisi tako lahko predstavljajo knjigo gostov posameznega nastanitvenega obrata (poročevalca). Nastanitveni obrati morajo knjigo gostov hraniti eno leto po preteku koledarskega leta, zato je pomembno, da se ponudniki nastanitev zavedajo, da se podatki se v aplikaciji eTurizem brišejo.

INFO: 05/7310148 (Občina Sežana)

__________________________________________________________________________

E turizem

februar 2018

Zavezancem za plačevanje turistične takse v občini Sežana

Zadeva: Posredovanje turistične takse preko aplikacije eTurizem

 

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah – eTurizem.

Predvidevamo, da ste izvajalci nastanitvenih dejavnosti svoje nastanitvene obrate verjetno že vpisali v RNO. Rok za vpis je bil predviden do 28. 2. 2018.

Več o vpisu v register najdete na spodnji povezavi: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov


Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, morate slednje po novem  poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj, da boste predpisane podatke poročali le enkrat v aplikacijo eTurizem in ne več posebej policiji, SURS in občini, kot ste slednje izvajali do sedaj. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjen. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobivala neposredno z aplikacije eTurizem.


Več o tem najdete na spodnji

povezavi: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno
 

Hkrati Vas želimo obvestiti, da se turistična taksa v skladu z zakonom določa v točkah. Za celotno območje občine turistična taksa še vedno znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, kar pomeni, da znaša turistična taksa  v občini Sežana v višini 100 % 1,27 EUR, v višini 50 % pa 0,64 EUR.
 

V Odloku o turistični taksi v Občini Sežana je določeno:

 • da so zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po tem odloku pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Zavezanci morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistična taksa se pobira in odvaja za prenočitev turista tudi v primeru, da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
 • da so plačila turistične takse oproščeni:
 • otroci do 7. leta starosti,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila ali izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila   turistične takse.
 • da turistično takso v višini 50% plačujejo:
 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • turisti v kampih.
 • da morajo zavezanci pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
 • da nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ ali pristojni občinski inšpekcijski organ.

Turistična taksa se nakaže na prehodni davčni podračun Občine Sežana: SI56 01311-5113206275, sklic:  19, davčna številka zavezanca – 07129.

Prosimo Vas, da v prehodnem obdobju poročila za januar in februar 2018 pošiljate še na obrazcih Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi.

   

INFO: 05/7310148

________________________________________________________________________

november 2017

N O V O S T I   P R I   P O R O Č A N J U   V   T U R I Z M U   
7. december 2017 ob 16. uri v prostorih OOZ Sežana   

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.  Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi. 
 
Seminar je namenjen: sobodajalcem, nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam, društvom in drugim subjektom, ki turistom nudijo nastanitev. Na seminarju bodo obravnavane spremembe poročanja in nove obveznosti, ki jih s 1.12.2017 na področju oddajanja kapacitet gostom določata Zakon o gostinstvu in Zakon o prijavi prebivališča.   

Trajanje seminarja: okvirno 1,5 ure. 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Seminar je brezplačen, vendar je obvezna predhodna prijava preko spletne strani OOZ Sežana, saj so mesta omejena, prijave pa bomo sprejemali do njihove zapolnitve.
Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do 5.12.2017. Kontaktna oseba je Klementina Križman, telefon: 05 73 00 060. 


  Vabilo-Novosti poročanja.pdf

_________________________________________________________________________

Slovenia green
marec 2017  

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

                  -  ZA PONUDNIKE -

Občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana so z letošnjim letom postale del Zelene sheme slovenskega turizma. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Občine si prizadevajo slediti načelom zelenega turizma in trajnostnemu razvoju, zato vas ponudnike vabijo, da se nam pridružite in pridobite znak Slovenia green za ponudnike.

Kaj morate zagotoviti za pridobitev znaka Slovenia green za ponudnike?

Za pridobitev znaka Slovenia green Accomodation ali Slovenia green travel Agency / Tour operator mora ponudnik:

 • Vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma.
 • Podpisati Zeleno politiko slovenskega turizma.
 • Pridobiti mednarodno uveljavljen in s strani Slovenia Green priznan znak (znaki: Bio hotels, EU Marjetica, Green Key, Green Globe, Tourcert, Travelife). Postopek certificiranja izvede sam, v neposrednem dogovoru z upravljavcem znaka, za katerega se odloči.
 • Predložiti dokazilo o imetju / veljavnosti znaka, po katerem je certificiran, upravljalcu sheme.
 • Vsakič, ko poteče veljavnost znaka, predložiti novo dokazilo o veljavnosti znaka.

 

Stroški vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in članstvo v shemi so 100,00 eur + DDV.  Ponudnik s tem pridobi izvedbo celotnega postopka vključitve, pregled dokazil, podelitev znaka Slovenia Green, vključenost oziroma sodelovanje v shemi, vključno s promocijskimi aktivnostmi, ki jih v okviru programa dela izvaja STO. Stroške pridobitve mednarodnega okoljskega znaka, letne članarine in morebitne druge stroške, ki jih zaračuna upravljalec okoljskega znaka, ponudnik nosi sam.

V priloženem dokumentu si lahko ogledate mednarodno uveljavljene in s strani Slovenia Green priznane okolijske znake, ki so pogoj za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike.

Več si lahko preberete na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

Vabljeni k sodelovanju!

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na:

Občina Hrpelje – Kozina: Ester Mihalič, ester.mihalic@hrpelje.si,
Občina Sežana: Anita Slavec, sezana.green@visitkras.info ,
Občina Komen: Helena Kosmina, helena.kosmina@komen.si,
Razvojni center Divača: Boštjan: turizem@divaca.info.

Preberite si več:

poziv_k_oddaji_prijav_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_za_ponudnike_2017

I FEEL Slo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

februar 2017

POZIV K SODELOVANJU - MESEC ŠPARGLJEV NA KRASU 2017

Zadeva:  Vabilo k sodelovanju Mesec špargljev na Krasu 2017

Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta v sodelovanju s TIC Sežana in TIC Štanjel,  vabijo, da se pridružite letošnji promocijski akciji 

Mesec špargljev na Krasu 2017, ki bo potekal od 7. aprila do 7. maja, 2017.

TEMA: Špargljeve jedi ter pomladanske jedi
ROK PRIJAVE: 19.1.2017

POZIV - pogoji sodelovanja 

PRIJAVNICA WORD    PRIJAVNICA PDF 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

september 2016

PONATIS KATALOGA KRAS IN BRKINI

Obveščamo vas, da pripravljamo ponatis kataloga ponudnikov Kras in Brkini. 
Dopis in prijavnico si lahko prenesete tukaj.    word format tukaj.  

PDF verzija kataloga https://issuu.com/ticsezana/docs/kras_brkini_web_verzija 

Rok za oddajo izpolnene prijavnice je 29.10.2016.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo!


3+7=

*Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s Izjavo o zasebnosti po novi uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Rezervacije