si

Pridobitev zlatega trajnostnega znaka v destinaciji Kras in Brkini ter znakov za ponudnike in parke

7. December 2021

Zelena shema slovenskega turizma / ZSST - Slovenia Green

Slovenija se je že pred leti zavezala, da bo razvila sistem oziroma nacionalno turistično certifikacijsko shemo, ki bo pod krovno znamko SLOVENIA GREEN (1) združila vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponujala konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja po evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) merilih, (3) skozi znamko SLOVENIA GREEN pa to zeleno delovanje tudi promovirala. Navedeno je bilo pod okriljem in v upravljanju STO tudi izredno uspešno izvedeno v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je bilo izpostavljeno, da je nujno nadaljevati z razvojem Zelene sheme slovenskega turizma in znamke Zelena Slovenija.

V shemo je (november 2021) vključenih 59 destinacij - Slovenia Green Destination in 91 turističnih ponudnikov nastanitev - Slovenia Green Accommodation, 4 naravni parki - Slovenia Green Park, 8 turističnih agencij - Slovenia Green Travel Agency in 6 turističnih atrakcijj - Slovenia Green Attraction, 39 restavracij - Slovenia Green Cuisine in 1 plaža - Slovenia Green Beach. ZSST je naravnana razvojno in procesno, zato je treba aktivnosti nadaljevati in nadgrajevati. Obseg in variabilnost zelenih produktov sta premajhna, da bi izpolnjevali obljubo Slovenije kot trajnostne destinacije, ki ponuja zelena doživetja.

ZSST – Zelena destinacija Kras in Brkini in njeni zeleni ponudniki

Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju občine) so - vsaka zase - v letu 2017 vstopile v Zeleno shemo slovenskega turizma – ZSST, Slovenia Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Občine so samostojno izvedle vse postopke priprave vloge ter v letu 2018, na podlagi katerih so bile ocenjene ter so prejele – vsaka zase - znake ZSST -  GREEN DESTINATION (Občina Divača bronast znak, Občina Hrpelje – Kozina srebrn znak, Občina Komen zlat znak in Občina Sežana bronast znak). 

Občine so na podlagi ocen oz. pripomb in priporočil evalvatorjev (STO/GOODPLACE) sprejele na svojih Občinskih svetih  AKCIJSKE NAČRTE, ki so vključevali aktivnosti za izboljšanje stanja na tistih področjih, kjer so bile podane slabše ocene. Ključni element, ki je občinam prinesel slabšo ocen je bil prav dejstvo, da občine nimajo sprejetih strateških načrtov razvoja turizma, zato so te že v letu 2018 – na podlagi ugotovitev, priporočil in poročila ZSST  ter sprejetih akcijskih načrtov, pristopile k izvedbi aktivnosti za pripravo analize stanja kot podlage za pripravo in sprejem turistične strategije (takrat še ločenih več strategij za vsako od občin). V tem sklopu je bilo izvedeno večje število predstavitev, razprav in javnih obravnav na celotnem območju destinacije – tako znotraj uprav, pred organi občin (župani in OS) kot tudi za občo javnost.

Občine so v letu 2019 – po izvedbi postopkov združevanja destinacijskega managementa v skupni – krovni instituciji/organizaciji ORA KRASA in BRKINOV d. o. o. (v nadaljevanju ORA) sprejele v letu 2020 odločitev o prenosu del in nalog s področja turizma iz občin na ORO, preoblikovanju ORE ter odločitev o pričetku priprave skupne strategije RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V TURISTIČNI DESTINACIJI KRAS – BRKINI 2022-2028. 

Dotične občine so se v letu 2021 odločile tudi, da po treh letih obnovijo svoje trajnostne znake GREEN DESTINATION na način, da pridobijo trajnostni znak: GREEN DESTINATION za skupno destinacijo KRAS IN BRKINI (v nadaljevanju destinacija).

S skupnim vstopom v Zeleno shemo se je destinacija ponovno zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Zelena Slovenija - Slovenija Green, ki ga pridobijo turistični ponudniki (npr. tisti, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Zelena shema Slovenskega turizma - Slovenia Green (EU Green Key, marjetica, EMAS, Green Globe, Bio Hotels, Travelife idr.), zato so se občine zavezale k izvajanju izobraževanj in usposabljanj s področja trajnostnega razvoja - za turistične ponudnike.

Destinacija je imenovala skupnega Zelenega koordinatorja ter oblikovala skupno Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt pa do oddaje vloge za ocenitev v ZSST je Zelena ekipa izvedla vrsto v projektu predvidenih aktivnosti in sicer:

 • seznanjanje prebivalcev / ponudnikov s potekom projekta in pomenom razvoja trajnostnega turizma - preko občinskih spletnih strani, glasil, drugih medijev;
 • izvedeno je bilo anketiranje treh skupin deležnikov v vsaki občini: prebivalce, obiskovalce in turistična podjetja in druge ponudnike;
 • pripravljena je bila ANALIZA stanja v vsaki od občin in seznam kulturne (nepremične in nesnovne dediščine) ter naravne dediščine (varovana območja in biotska raznovrstnost), ki je na območju občine aktualna za razvoj trajnostnega turizma ter izvedena analiza vplivov turizma na dediščino in sploh na destinacijo - posamezno občino ;
 • pripravljeno je bilo TRAJNOSTNO POROČILO DESTINACIJE;
 • v projektu je bila predstavljena aktualna ponudba v vsaki občini - ponudniki, kolesarske, pešpoti, tradicionalne prireditve;
 • zbrani so bili potrebni podatki, dokazila in odgovori na preko 100 vprašanj vezanih na trajnostni management in turizem, na okolje in prostor - v skladu s standardom Slovenija Green Destination ter vneseni v  spletno platformo;
 • zbrani so bili podatki – analiza, za preko 60 indikatorjev;
 • pripravljena so bila poročila o rezultatih anketiranj, o indikatorjih idr.;
 • vzpostavljena je bila spletna povezava preko katere so bili prebivalci obveščeni o trajnostnih strategijah, poročilih, dosežkih in dokumentih;
 • pripravljeno je bilo delno poročilo in vloga za izdajo ocene – za skupno destinacijo KRAS IN BRKINI.

Kraški župani so podpisali zeleno politiko že na skupnem dogodku leta 2017 - na posvetu za turistično gospodarstvo »SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA / KRAS - BRKINI«. V letu 2021 pa se je pristopilo k ponovnemu podpisu Zelene politike in Etičnega kodeksa v turizmu. Sopodpisali so ju tudi nekateri deležniki. Pri dokazovanju izpolnjevanja pogojev je destinacija sodelovala z javnimi zavodi, turističnimi ponudniki, društvi, organizacijami in drugimi javnimi ustanovami.

Občine so v zadnjih treh letih izvedle tudi večje število delavnic in izobraževanj z namenom spodbujanja ponudnikov k trajnostnemu poslovanju ter k pridobitvi certifikata Slovenia Green Accommodation/Cuisine/Attraction idr. Navedene aktivnosti so »obrodile sadove«, saj ima v destinaciji kar 6 ponudnikov vsaj enega od trajnostnih znakov (pred 3 leti le en ponudnik):

Trajnostni znak ima tudi Park škocjanske jame in sicer Slovenia Green Park. Znak so občine prejele na podlagi ocen, ki so jih dobile z izpolnjevanjem določenih pogojev po 100-ih kriterijih s petih različnih področij: narava, okolje, kulturna dediščina, skupnost in varnost ter turizem in poslovanje.

Skupno vlogo za pridobitev navedenega trajnostnega znaka je destinacija oddala oktobra 2021. Destinacija je 6. 12. 2021 prejela oceno, poročilo s priporočili ter trajnostni znak in sicer GREEN DESTINATION GOLD.

Award Scores
Destinacijski management 8.1
Narava in pokrajina 10.0
Okolje in podnebje 7.0
Kultura in tradicija 9.2
Družbena klima 9.4
Poslovanje turističnih podjetih 9.4
Total 8.8
"GSTC Certified" Compliance level+ 82.6%

Destinacija Kras in Brkini je dosegla povprečno oceno 8,8 v 6 kategorijah, pri čemer je prag 8,1 presegla tako v kategoriji DM kot PTP. V destinaciji so tri nastanitve z znakom Slovenia Green Accommodation. Destinacija si je tako prislužila znak Slovenia Green Destination zlate barve.

Destinacija Kras in Brkini je mlada destinacija, ki združuje štiri občine. Za skupno presojo v ZSST so se te odločile po tem, ko so pred tremi leti in pol prvo presojo prestale samostojno. Čeprav bi destinacija morala recertificiranje opraviti že marca 2021, je zaradi zduževanja občin zaprosila za podaljšanje roka. Ravno v tem polletnem obdobju je destinacija opravila veliko dela na področju Destinacijskega managementa (DM) in Poslovanja turističnih podjetij (PTP), kar ji je prineslo zlati znak.

Najmočnejša je destinacija na področju varovanja narave (ocena 10), odlična pa tudi pri sodelovanju z lokalno skupnostjo (9,4), vključevanju podjetij v zeleno zgodbo (9,4) in ohranjanju kulture (9,2). Šibkejše, a še vedno dobro (8,1) je področje destinacijskega managementa, kjer destinacijo čaka še nekaj dela v zvezi s strategijo (ta na današnji dan še ni uradno potrjena na občinskih svetih) ter internim in javnim poročanjem.

Najslabšo oceno destinacija dosega na področju varovanja okolja (7,0), kjer lahko aktivnosti okrepi na področju podnebnih sprememb, merjenja ogljičnega odtisa in zmanjševanja rabe fosilnih goriv, v sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji pa tudi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in ravnanja z odpadki.

Zelena ekipa je z oceno zelo zadovoljna, saj je to tudi nagrada za vložen trud in delo pri izvedbi tega projketa. Zavedamo se, da so visoke ocene hkrati tudi odgovornost, da se ocene ohranijo na tem visokem nivoji in da se po možnosti v konkretnih primerih še izboljšajo. Destinacija bo v 6 mesecih od prejema ocene pripravila tudi akcijski načrt za izboljšanje stanja na področjih, kjer so bile podane s strani ocenjevalcev pripombe in priporočila.

Zeleni koordinator - Katja Kralj

Zelena ekipa:

 • Ester Mihalič, občina Hrpelje - Kozina
 • Helena Kosmina, občina Komen
 • Nataša Matevljič, občina Divača
 • Anita Slavec, občina Sežana

Zunanji sodelavci pri projektu:

 • Inštitut za trajnostni razvoj, Ros.Turist (Astrid Prašnikar in Alenka Brankovič)
Nazaj

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se